ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по здравеопазването

П Р О Т О К О Л
№ 61

На 14.07.2011 г. се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазването при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-43, внесен от Министерския съвет на 14.06.2011 г. – първо гласуване.
2. Изслушване на медицинските специалисти, работещи в Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Варна, и тяхното становище за изготвената Концепция за устойчиво развитие на системата за Спешна медицинска помощ.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по здравеопазването

П Р О Т О К О Л
№ 61

На 14.07.2011 г. се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазването при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-43, внесен от Министерския съвет на 14.06.2011 г. – първо гласуване.
2. Изслушване на медицинските специалисти, работещи в Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Варна, и тяхното становище за изготвената Концепция за устойчиво развитие на системата за Спешна медицинска помощ.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисия по здравеопазването, и гости се прилага към протокола.

Заседанието беше открито в 15,05 ч. и ръководено от председателя на комисията госпожа Десислава Атанасова.

ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги и гости! Добър ден на всички!
Имаме необходимия кворум.
Откривам редовното заседание на Комисия по здравеопазването.
Предлагам днешното заседание да протече при следния дневен ред:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-43, внесен от Министерския съвет на 14.06.2011 г. – първо гласуване.
2. Изслушване на медицинските специалисти, работещи в Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Варна, и тяхното становище за изготвената Концепция за устойчиво развитие на системата за Спешна медицинска помощ.
Има ли предложения за изменение или допълнение на така предложения дневен ред? Не виждам.
Моля, гласувайте така представения дневен ред.
„За“ – 12 „против“ и „въздържали се“ – няма.
Дневният ред се приема.
1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-43, внесен от Министерския съвет на 14.06.2011 г. – първо гласуване.
2. Изслушване на медицинските специалисти, работещи в Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Варна, и тяхното становище за изготвената Концепция за устойчиво развитие на системата за Спешна медицинска помощ.

Преди да преминем към деловата част бих искала само в рамките на една минута да ви представя нашия гост днес в комисията доктор Гайс Бадер, който е отличен на 27 юни 2011 г. във Франкфурт с награда за качество и професионализъм като представител на България между 116 държави-участнички.
Бих искала всички да го поздравим и да го аплодираме за това, че е прославил името на България. (Ръкопляскания.)
Ако желаете, доктор Бадер, да кажете в рамките на една – две минути нещо, имате тази възможност.
Заповядайте, госпожо Дукова. Имате думата.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Миланов – председател на Българския зъболекарски съюз!
Ще започна с това, че изпитвам силна емоция в присъствието си тук и днес, правя този жест и реверанс към цялата комисия, която наистина ми липсва от времето, когато бях член на тази комисия.
Искам да ви поздравя за това, че вие работите перфектно дори и без мен (Смее се.)
Тъй като съм инициатор на тази среща, ще кажа, че се отнасям с изключителното уважение към председателя на комисията, тук съм и с рекомендацията на министъра на здравеопазване, когото също запознах със събитието. По стечение на обстоятелствата бях може би една от малкото, която получи тази информация за доктор Гайс Бадер и аз няма да ви отегчавам дълго. Ще ви кажа само няколко важни неща – защо аз предприех тази стъпка като народен представител.
Преди това, без да се застраховам, ще ви кажа, че той не е мой личен стоматолог и познанството ми с него не е по тази линия и не датира от вчера.
Искам да ви кажа, че това за мен беше изключителен прецедент за нашата държава, защото тази награда – може би стоматолозите и всички медици не би трябвало да я знаят подробно – се присъжда без оглед на професионална специалност, без оглед на коя държава е и е изключително анонимна. До момента притежатели на тази награда са само милиардери и други специалисти. За съжаление д-р Гайс Бадер е първият стоматолог и той получава тази награда като специалист за високо качество в професията, за изключителни заслуги.
Аз бях силно впечатлена, когато гледах церемонията по награждаването. Той повтори седем пъти „благодаря на България, че това се случи”. Той има една изключително европейска клиника, една сериозна професионална практика, с изключително качество. Затова тази тайна организация при това тайно проучване е подбрала този българин, който има съпруга българка, има две деца и от 26 години живее в България.
Лично аз благодаря на цялата комисия за жеста за това той да бъде днес тук и заедно с вас да го поздравим. Исках това да се случи заедно с Българския зъболекарски съюз. Аз мисля, че те ще бъдат реактивни по отношение на тази награда, защото тя е важна и престижна както за България, така и за неговото професионално направление.
Благодаря ви от сърце. Заслужаваме този поздрав в името на България.
Благодаря ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, госпожо Дукова.
Заповядайте, доктор Бадер. Имате думата.
ГАЙС БАДЕР: Добър ден, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми присъстващи в залата! Аз съм изключително щастлив и съм горд, че от името на България присъствах във Франкфурт на международен форум на високо равнище за качество и професионализъм.
Особено съм горд, защото бях избран между представителите на 116 държави да получа наградата в нашата категория.
Аз смятам, че този успех не е персонален, а е национален. Това е доказателство, че България може и дава най-доброто качество в областта на денталната медицина.
Надявам се догодина да има други представители от България, които да получават още по-големи награди.
Благодаря за вашата покана. Благодаря за Вашето внимание. Успех и приятен ден ви желая.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, доктор Бадер.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Благодаря Ви и аз и Ви желая успешна работа.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря ви, желаем бъдещи успехи в работата.

ВИЖ ЦЯЛАТА СТАТИЯ ТУК:
Източник: www.parliament.bg